پیـام شهـردار رامشیر بـه مـناسـبت روز جـهانی قـدس

578 بازدید
2 خرداد 1399
02:34

مـهندس رستم گردونی شهـردار رامشیر بـه مـناسـبت روز جـهانی قـدس و دفـاع از حـق مـردم مـظلوم و سـتم دیـده فلسـطین پیـامـی صـادر کـرد

🔺 مـتن پیـام بـه شـرح زیـر اسـت:

بِسْـمِ اللَّـهِ الـرَّحْمَٰـنِ الـرَّحِیـمِ
سُـبْحَانَ الَّـذِی أَسْـرَیٰ بِعَـبْدِهِ لَیْـلًا مِـنَ الْمَـسْجِدِ الْحَـرَامِ إِلَـی الْمَـسْجِدِ الْأَقْـصَی الَّـذِی بَارَکْـنَا حَـوْلَهُ لِنُـرِیَهُ مِـنْ آیَاتِـنَا ۚ إِنَّـهُ هُـوَ السَّـمِیعُ الْبَصِـیرُ

🔸امـروز ایـران اسـلامی با رهبـری امـام خامـنه‌ای تمـام توطـئه‌هـای آمـریکا و رژیـم صهـیونیسـتی و مـتحدان مـنطقه‌ای آن‌ها را نقـش بر آب نمـوده به گونـه‌ای که جبـهه مـقاومت قدرتمـندتر از هـر زمـان دیگـری ایـن رژیـم تـروریسـتی و نامـشروع را به سـتوه آورده اسـت.

🔸 امـسال با تـوجه به شـیوع ویـروس کـرونا جهـت رعایـت پروتـکل هـای بهـداشـتی وزارت بهـداشـت و همـچنین بـرای از بیـن بـردن هـر چـه سـریعتر ایـن ویـروس منحـوس راهپـیمایی روز جـهانی قـدس صـورت نمی‌گـیرد.

🔸 گـوش جـان بـه رهنـمود‌هـای حکـیمانـه رهبـر معـظم انقـلاب می‌سـپاریم و از تمـامی مردم شـریف و ولایتـمدار رامشیر دعـوت بـه عـمل می‌آوریـم تـا بـا اسـتماع سـخنرانی مقـتدای مقـتدر و عظیـم‌الشـأن امـت اسـلامی حضـرت آیـت الـله خامـنه ای (مـدظله العـالی) و گسـترش تفکـر مـقاومت، در راه بازگـرداندن حتـمی و قطـعی قـدس شـریف بـه صاحـبان اصـلی آن سـهمی هـر چـند کوچـک، امـا ارزشـمند داشـته باشـند.