عملیات جدولگذاری کوچه شهید منصور شولی پور و خیابان شهید حسن قنواتی و کوچه اقتدار ( به روایت تصویر )

عملیات جدولگذاری کوچه شهید منصور شولی پور و خیابان شهید حسن قنواتی و کوچه اقتدار ( به روایت تصویر )