آگهی مناقصه عمومی مرحله اول ( نوبت اول) خدمات شهری

459 بازدید
29 آذر 1399
03:37

شهرداری رامشیر در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۵۳۰- ۹۹/۰۶/۰۳ شورای اسلامی شهر ( انجام امورات خدمات شهری رامشیر ) سطح شهر را برای مدت یسکال به شرکت ها پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید .