مصاحبه واحد روابط عمومی شهرداری با شهردار مهندس گردونی

309 بازدید
8 اردیبهشت 1400
12:16

درگفتگوی روابط عمومی شهرداری رامشیر بامهندس گردونی شهردار رامشیر رامشیرعنوان شد، شهروندان بایددرقبال شهرخودحس مسئولیت داشته باشند،

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر، باتوجه به اینکه سالانه هزینه زیادی صرف تمیزی ونظافت سطح شهرمیشود بایدشهرداری وشهروندان درکناریکدیگر برای مراقبت از آن تلاش نمایند، مهندس گردونی فرمود :یکی ازاصلی ترین ومهمترین دغدغه‌های شهرداری، حفظ تمیزی ونظافت شهری است وسالانه هزینه زیادی دراین امورصرف میشود، محیط شهری ومراقبت از آن تاثیربسزایی در زیبایی شهرداردونه تنهاشهرداری بلکه تک تک شهروندان درحفظ آن مسئول میباشند چراکه بارها مشاهده شدکه شهروندان بعد ازجمع آوری زباله توسط شهرداری، زباله خودرادرخیابان رهاکرده وبابیان اینکه جمع آوری آن بعهده شهرداری است اززیر بارمسئولیت شانه خالی نمودنددرصورتی که بارهااعلام شده که زباله هاساعت۹ ازدرب منازل جمع آوری می گردد، میزان تولیدی زباله درشهرروزانه بیش از۳۸تن میباشد، وبرای حفظ نظافت بیش از۲۶۰ عددمخزن زباله تعبیه شده ،درراستای فرهنگ سازی برنامه های فرهنگی درنظرگرفتیم تابا آ موزشهای لازم این فرهنگ رانهادینه سازیم، زیراشهروندان نیزدرقبال شهر خودمسئولند،