بازار رامشیر جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تعطیل شد

274 بازدید
24 مرداد 1400
06:35

مسدود نمودن ورودیهای بازار طبقه مصوبه شورای تامین درجهت جلوگیری ازشیوع وگسترش ویروس کرونا،