قدردانی سرپرست شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر ازتلاش جهادی پاکبانان شهر

241 بازدید
26 مرداد 1400
03:28

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر قاسم خوشنویس سرپرست شهرداری و حسن عموری رئیس شورای اسلامی شهر با مظلوم خواندن تلاش وخدمات پاکبانان دراین ایام بحرانی ، ازخدمات دلسوزانه این سربازان ومدافعان خط مقدم سلامت درمقابله باکرونا تقدیرنمودند،دراین ایام که بسیاری از فعالیتها و کسب و کارها بخاطرشیوع کروناتعطیل شده و همشهریان عزیز جهت حفظ سلامت خوددرخانه ماندند،شاهد تلاش جان برکفانی هستیم که بدون آ نکه نامی از آنان برده شودجان خودرابرکف دست گرفته وبصورت شبانه روزی درحال ضدعفونی ونظافت شهرهستند، نارنجی پوشان این روزهاهمچون پزشکان،پرستاران وکادر درمانی بدون هیچ چشمداشتی مشغول خدمت رسانی هستند و درشرایط کنونی بیشترازگذشته با آلوده ترین اقلام و پسماندهای خطرناک سروکار دارند، شایسته است از خدمات وتلاش این سربازان ومدافعان خط مقدم شهرداری رامشیر که مظلومانه درمقابله بااین ویروس مقاومت میکنندتقدیروتشکرنمائیم وقطعا تلاش دلسوزانه این عزیزان دراین شرایط بحرانی در اذهان شهروندان باقی خواهدماند، روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رامشیر،