کاشت انواع بوته های گل درمیادین وبلوارهای سطح شهر

228 بازدید
15 شهریور 1400
09:23

باتوجه به نقش فضای سبز درارتقا، کیفیت شهر وسیمای بصری شهر بزودی کاشت انواع گل و بوته درنقاط مختلف شهری ازجمله میدان امام ، بزرگراه و پارکهای شهر عملیاتی میشود، به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهندس خوشنویس سرپرست شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر رامشیر با اعلام این خبرافزودند : توسعه فضای سبز و توزیع مناسب آن درنقاط مختلف شهری نقش مهمی درتعادل محیط زیست و شادابی شهری ورضایتمندی شهروندان داردوازاین روکاشت انواع بوته های گل دردستورکاراین شهرداری وشورا قراردارد، و در ادامه افزودند: نقش شهروندان درحفظ ونگهداری فضای سبز ، حرکتی فرهنگی واقدامی شایسته درراستای ساختن شهری آبادوتوسعه یافته است، دراجرای این طرح مقررگردید بیش ازهزاروپانصد بوته ازانواع گل کاشته شود

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رامشیر،