در ادامه جلسات مهندس خالدی در تهران با معاون وزیر و راه و شهرسازی در خصوص تامین قیر رایگان

216 بازدید
7 آذر 1400
10:04

در ادامه تلاشهای بی وقفه مهندس مهدی خالدی شهردار رامشیر به همراه دکترمتینیان نماینده محترم شهرمان در مجلس شورای اسلامی درماموریت کاری به تهران، عصر امروزیکشنبه هفتم آذرماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۸ جلسه با معاون محترم باز آفرینی شهری وزیر راه و شهرسازی درخصوص تحویل سهمیه قیر رایگان،