سفر کار مهندس خالدی به تهران جهت دیدار با معاون وزیر اقتصاد و دارایی

259 بازدید
7 آذر 1400
11:14

سفر کاری مهندس مهدی خالدی شهرداررامشیر به تهران در معیت جناب آقای مهندس ادیبی شهردار مشراگه به همراه دکترمتینیان نماینده محترم شهرمان درمجلس شورای اسلامی ودیگرهمراهان به منظور دیداربا دکتر مسیح معاون وزیر اقتصاد و دارایی درخصوص پیگیری حق آلایندگی و ارزش افزوده شهرستان رامشیر،