گامی دیگر درجهت رشدوشکوفایی شهر توسط شهرداری رامشیر، تبدیل تهدیدبه فرصت ،

225 بازدید
16 بهمن 1400
10:29

شهردار رامشیر خبرداد: فعالیتهای گسترده عمرانی درزمینه زیرسازی، جدولگذاری، آسفالت معابر شهر وتغییرمبلمان شهری وزیباسازی سیمای بصری شهر، به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مهندس خالدی گفت : با ساماندهی حاشیه رودخانه جراحی، وایجادتفرجگاه وفضاهای ورزشی و تندرستی ،تهدیدهای موجود در آن به فرصت تبدیل میشود واین امردرکاهش نابسامانیهای اجتماعی وترغیب به تفریحات سالم و ورزشی قطعا”موثر خواهدبود،