آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای – نوبت دوم

226 بازدید
22 فروردین 1401
12:02

شهرداری رامشیر به استناد موافقتنامه شرح عملیات تملک دارایی های سرمایه ای طرح ( ۱۰۰ض ۱۵۰۲۰۰۱ ) در نظر دارد
نسبت به اجرای ( پروژه ایجاد و توسعه فضای سبز شهر رامشیر ) را به شرکتها و پیمانکاران واجدالشرایط با رتبه حداقل ۵ ابنیه از
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس setadiran.ir اقدام نماید.

۱- مهلت دریافت اسناد مناقصه ازروزشنبه مورخه ۲۰ / ۱/ ۱۴۰۱ لغایت روز شنبه مورخه ۲۷ / ۰۱/ ۱۴۰۱ می باشد که در سامانه الکترونیکی ستاد ارایه میگردد . پیشنهاد ها ، باید حداکثر تا ساعت ۱۴:۰۰روز جهارشنبه مورخ ۰۷ / ۰۲/ ۱۴۰۱ در سامانه الکترونیکی ستاد بارگذاری و همچنین اصل پاکات ( الف ) را به دبیرخانه شهرداری ارسال گردد .
۲ -پاکات مناقصه روز شنبه ۱۰/ ۰۲/ ۱۴۰۱ ساعت ۹ صبح توسط کمسیون عالی معامالت شهرداری بازگشایی و رسیدگی
خواهد شد .
۳ -برندگان اول /دوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قراردادنشود سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
۴ -شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهاد مختار است .
۵ -ارایه رتبه حداقل ۵ راه باند از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریس جمهور الزامی می باشد .
۶ -ارایه گواهی تایید صالحیت ایمنی و اداره کار امور اجتماعی الزامی می باشد .
۷ -شرکت کنندگان باید دارای کد اقتصادی دوازده رقمی ( TIN ) باشند .
۸ -متقاضیان جهت شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایستی ۵% مبلغ اولیه پروژه را بصورت ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما
ارایه نماید
۹ -شهرداری به پیشنهادات مخدوش و ناخوانا و فاقد ضمانتنامه و پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر تسلیم شده باشند
رسیدگی نخواهد کرد .
۱۰ -در صورت برنده شدن پیمانکار میبایستی هنگام عقد قرارداد ضمانتنامه نامه انجام تعهدات ارایه نماید.
۱۱ -کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس setadiran.ir انجام خواهد شد.
۱۲ -متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای
الکترونیکی ( به صورت برخط ) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
۱۳ -متقاضیان می توانند جهت کسب اطالاعات بیشتر در ساعات اداری با شماره تلفن ۴۳۵۹۲۱۲۶-۰۶۱ تماس حاصل فرمایند
۱۴ -سایر اطلاعات در اسناد مناقصه می باشد .