آگهی مزایده کتبی عمومی فروش اموال غیر منقول – مرحله دوم

246 بازدید
23 فروردین 1401
01:11

شهرداری رامشیر به استناد مصوبه شماره ۱۷ – ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد تعداد ۳
قطعه زمین با کاربری مسکونی خود را با وضع موجود و از طریق مزایاه و با رعایت آئین نامه مالی شهرداری ها به
فروش برساند .
۱- زمان دریافت اسناد مزایده : ازتاریخ نشر آگهی مزایده روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ لغایت پایان وقت اداری روز
چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ می باشد
۲- محل دریافت اسناد مزایده : رامشیر – خیابان ولی عصر( عج ) ساختمان شهرداری رامشیر واحد امور قرار دادها شماره تماس
۰۶۱-۴۳۵۹۲۱۲۶
۳-
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مزایده : فیش اخد به مبلغ ۵۰۰،۰۰ ریال ( غیر قابل استرداد ) به حساب شماره
۰۱۰۵۹۲۱۵۷۷۰۰۹ نزد بانک ملی مرکزی رامشیر بنام شهرداری رامشیر تحویل نمایند.
۴- پیشنهاد دهندگان میبایست اسناد مزایده را تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ به دبیرخانه شهرداری رامشیر تحویل نمایند
۵ – زمان برگزاری مزایده : پیشنهادهای واصله در ساعت ۹ صبح روز سه شنبه ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ توسط کمیسیون عالی معاملات شهرداری که در دفتر شهردار تشکیل می گردد قرائت و رسیدگی می شود
۶ – تضمین شرکت درمزایده : متقاضیان هر واحد تجاری یا مسکونی یا اداری می بایست جهت شرکت در مزایده ۵ درصد قیمت پایه را به صورت جداگانه به یکی از سه طریق زیر ارائه نمایند .
الف) واریز مبلغ ۵% به حساب شماره ۰۱۰۵۹۲۱۵۵۸۰۰۸ نزد بانک ملی ایران بنام شهرداری رامشیر و رسید نمودن فیش واریزی در واحد درآمد و تسلیم آن به واحد قراردادها
ب ) بصورت ضمانت نامه بانکی بنام شهرداری رامشیر بمدت یک ماه
ج ) چک تضمی شده بانکی در وجه شهرداری رامشیر
تبصره : در صورت عدم ارائه ضمانت نامه شرکت در مزایده توسط متقاضیان از شرکت کردن آنها در مزایده جلوگیری به عمل خواهد آمد
۷- کلیه هزینه ها و پیگیری ها لازم در خصوص تشکیل پرونده و صدور پروانه ساختمانی بر عهده برنده مزایده می باشد و مزایده گذار صرفا جهت امضاء در دفترخانه حضور بهم می رساند.
۸- متقاضیان می توانند جهت رویت زمین ها و املاک تجاری / مسکونی / اداری همه روزه به استثنای ایام تعطیل در وقت اداری به واحد فنی شهرداری مراجعه نمایند.
۹- برندگان اول / دوم سوم مزایده هر گاهی حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد
۱۰ – شهرداری به پیشنهادهات مخدوش و ناخوانا و فاقد ضمات نامه و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر تسلیم شده باشد رسیدگی نخواهد کرد
۱۱- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد
۱۲- سایر اطلاعات مورد نیاز در اسناد مزایده ارائه شده است