پیام تبریک مهندس خالدی شهردارواعضای شورای اسلامی شهر بمناسبت روز زمین پاک

185 بازدید
3 اردیبهشت 1401
11:30

پاسداشت زمین و حفاظت ازمحیط زیست ازشاخص های اصلی انسانهاو جوامع توسعه یافته درمسیر  دستیابی به توسعه‌ پایداراست ،  خداوندمهربان زمین رابعنوان ودیعه ومیراث مشترک دراختیاربشریت قرارداده است،تابااستقراربرروی آن بتواندازمواهب طبیعی وسرشارآن بهره جسته و با رسیدن به آرامش و امنیت درزندگی صلح آمیزباطبیعت ومحیط زیست خودبه سربرد،با این حال،ناآگاهی وغفلت بزرگترین مانع برسرراه بهره مندی صحیح ازمنابع طبیعی موجود دراین کره خاکی شده وعده ایی ازانسانهاباناسپاسی وجسارت،زمین رازباله دان فرض کرده وبا رها کردن موادواجسام زائد وزباله های تولیدی،محیط زیست خودراآلوده میکنند.لذابرماست تابا ایجادوتوسعه آگاهی هاوترویج فرهنگ سپاسگزاری ازمواهب زمین و منابع وذخایرطبیعی آن، حس مسئولیت پذیری عمومی شهروندان درقبال طبیعت ومحیط زیست رابر انگیخته وباعزم عمومی درتعهدات خوددربرابرزمین تجدیدنظرکنیم، در همین فرصت ضمن عرض تبریک روز جهانی وهفته زمین پاک به آحادمردم وشهروندان رامشیربرای ترغیب حس مشارکت قدردانی و تشکر می نماییم،

*روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رامشیر*