اقامه نمازعیدفطر به امامت حاج آ قای معرف امام جمعه محترم رامشیر

179 بازدید
14 اردیبهشت 1401
06:24

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر مراسم نمازعیدسعیدفطر، امسال به امامت حاج آقای معرف امام جمعه محترم شهر با حضور نمازگزاران اعم ازمسئولین ادارات ونهادها ،مهندس احسانی نیافرمانداروجناب آقای دکتر متینیان نماینده محترم شهرمان درمجلس شورای اسلامی، مهندس خالدی شهردارواعضای شورای اسلامی شهر رامشیر واقشار مختلف شهر همانندسالهای گذشته واقع درخیابان امام خمینی ره با شور و نشاط وشادمانی برگزارگردید تصاویر مربوط به حضور تعدادزیادی ازنمازگزاران رامشیری است که درمراسم نماز عید فطرسال ۱۴۰۱شرکت نمودند،