اجرای عملیات پاکسازی ولایروبی جداول شهر درقالب طرح پنجشنبه جهادی

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رامشیر اجرای عملیات لایروبی جداول و جمع آوری زباله های شهر، پاکسازی وشستشو و تزریق شیرآهک درجداول پنجشنبه ۱۹ خردادماه سال جاری به دستورمهندس خالدی شهردارواعضای شورای اسلامی شهر رامشیر واقدام واحد های شهرداری شامل: عمرانی، فضای سبز و خدمات شهری ،موتوری وزیباسازی ،اجرائیات و پلیس ساختمانی شهرداری رامشیر به همراه وسایل و ادوات لازم درخیابان ولیعصر و فرعیها اجرا گردید، دراجرای این اقدام حجم زیادی از جداول خیابان لایروبی جاروب ونظافت ،شستشو و شیر آهک نیز درجداول خیابان تزریق گردید،