برگزاری جلسه مدیران شهرداری رامشیر

166 بازدید
25 تیر 1401
03:18

جلسه هماهنگی مدیران ومسئولین واحد های شهرداری رامشیر صبح امروزشنبه ۲۵ تیرماه سال جاری درمحل سالن جلسات شهرداری برگزارشد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر دراین جلسه که به ریاست مهدی خالدی شهرداررامشیر وباحضورمعاونت، مدیران ومسئولین واحد های ستادی بر‌گزارشد، پروژه های جاری ومسائل و مشکلات شهری درتمامی حوزه هامورد بحث وبررسی قرار گرفت، دراین جلسه ضمن بررسی گزارشات مصوبات قبلی،برتسریع در اجرای برنامه هاوپروژه های مختلف تاکیدشدوازمدیران شهرداری خواسته شدتا با برنامه‌ریزی دقیق در زمینه اجرای برنامه هاورفع مشکلات مربوطه درجلب رضایتمندی شهروندان از هیچ کوششی دریغ نفرمایند

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رامشیر