زیرسازی ادامه خیابان امام علی

178 بازدید
13 شهریور 1401
03:57

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر دراجرای اقدامات عمرانی و خدماتی شهرداری رامشیر به دستورمهندس خالدی شهردارواعضای شورای اسلامی شهر محدوده باقی مانده ازخیابان امام علی حدفاصل بلوارشهید چراغزاده زیرسازی گردید،