مرمت وسرویس آبنمای موزیکال واقع در پارک خلیج فارس

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رامشیر نظربه موقعیت وضرورت راه اندازی وتکمیل مبلمان این پارک با پیگیریهای مهندس خالدی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر رامشیر مقررگردید با رفع مشکلات پارک وتامین امکانات لازم تلاش های موثری دراین پارک صورت گیرد.