هرس درختان بلوارها و پارک ها

144 بازدید
15 بهمن 1401
08:00

اجرای هرس اولیه و یکسان سازی درختان کنوکارپوس ودیگر درختان درسطح بزرگراه درشکلهای مختلف ،به دستورمهندس مجیدی سرپرست شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر رامشیر،