طرح طبقه بندی مشاغل کارگران شهرداری اجرایی شد

163 بازدید
21 بهمن 1401
01:22

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر نظر به وعده مهندس مجیدی سرپرست شهرداری وهمکاری اعضای محترم شورای اسلامی شهر ، ساماندهی کارگران شهرداری قانون مدارشد، مهندس مجیدی سرپرست شهرداری درگفتگوبا روابط عمومی شهرداری گفت:
نیروی انسانی یکی ازمهمترین سرمایه و دارایی ارزشمنداین شهرداری است، درادامه افزود:مدیریت شهرداری به منظورارتقا’ سطح عملکردخود باصرف وقت،هزینه،بهبود روش های کاری وفرایندهای ساختاری و تشکیلاتی سعی داردمنابع انسانی موجودرابه نحوشایسته ساماندهی نماید.