پیام تبریک نوروزی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر

150 بازدید
2 فروردین 1402
09:19

پیام تبریک مهندس مجیدی سرپرست شهرداری و اعضای محترم شورای اسلامی شهر رامشیر بمناسبت عیدسعید نوروز و تقارن آن باحلول ماه مبارک رمضان

با ظهور وبروزبهارفرح بخش،نوای امیدازبام تاشام بر رواق دلها طنین انداز است تاهمپای عشق، امید و نویددلهارابه نور ایمان برافروزیم ودستها راباتحول وشکوفایی ونوآوری برای ایران اسلامی آنهم برای مردمی که مدیون خون شهدامیباشندهمراه سازیم وحال بااستعانت ازبقیه الله الاعظم صمیمانه ترین تبریکات راازسرزمین خوبی ها،شهرباستانی وقرآنی رامشیردرسال جدیدآرزو مندیم ،حال با استعانت ازآفریدگارجهان فرارسیدن بهار شکوهمندنوروزوماه مبارک رمضان را که هنگامه تجلی مواهب الهی بربسترطبیعت بوده رابه حضورهمه شهروندان ،خانواده های شهدا و مسئولان ادارات ونها د ها تبریک گفته واز آستان حضرت احد یت مزیدتوفیقات برای خدمتی سرشارازشور ونشاط ومملوازتوکل الهی درجهت ر شد وشکوفایی ایران اسلامی مسالت داشته وازخداوندمنان برای شماتوفیق وسربلندی آرزومندیم،

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رامشیر