مهندس قاسم خوشنویس به سمت رئیس خدمات شهری شهرداری رامشیرمنصوب شد

126 بازدید
10 فروردین 1402
02:51

با انتخاب مجدد مهندس قاسم خوشنویس به سمت رئیس خدمات شهری شهرداری رامشیر ، شهرجان تازه ایی بخود گرفت،

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر با درایت مهندس مجیدی سرپرست شهرداری مهندس قاسم خوشنویس برای بار دوم به این سمت انتخاب و مشغول بکار گردید ، بررسی ها نشان میدهداین انتخاب بجا وبه فضل پروردگاربا همکاری شهروندان با همت و تلاش همدیگر به شهرمان طراوت وشادابی خواهیم بخشید ،