خبرهای ۲۲ فروردین شهرداری رامشیر

تلاشگران خدمات شهری شهرداری رامشیرامروزسه شنبه ۲۲ فرودین ماه ۱۴۰۲ در تکاپوی بازگشایی ورفع گرفتگی کانال دفع آبهای زیرزمینی خیابان حافظ

مراحل تکمیلی آسفالت کوچه جوان با بازدید مهندس مجیدی سرپرست شهرداری رامشیر همراه بود

بازدیدمیدانی مهندس مجیدی از رونداجرای عملیات،هرس چمن وجمع آوری علفهای هرز آیلند بزرگراه امروز سه شنبه ۲۲فروردین ماه ۱۴۰۲

عملیات هرس چمن و جمع آوری علف های هرز میدان الغدیر امروزسه شنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۲ دربازدید میدانی مهندس مجیدی سرپرست شهرداری رامشیر صورت گرفت،

عملیات آماده سازی کارخانه آسفالت دربازدیدمیدانی مهندس مجیدی سرپرست شهرداری رامشیر امروزسه شنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۲صورت گرفت