اجرای اقدامات عمرانی باجدیت ادامه دارد

110 بازدید
26 اردیبهشت 1402
08:14

در ادامه رونداجرای عملیات ساماندهی وبهبودوضعیت معابرسطح شهر با اجرای اقدامات عمرانی شامل: زیرسازی ،جدولگذاری ،آسفالت، پیاده روسازی،باهدف ساماندهی معابر وکانالهای، سطح شهر و همچنین زیباسازی فضاهای شهری،مناسب سازی پیاده روها و جداول حاشیه خیابانهای سطح شهر،ترمیم جداول شکسته،اجرای رنگامیزی وتامین روشنایی پارکها، بازاروبزرگراه آغازشد، مهندس مجیدی گفت : اجرای این اقدامات با هدف بهبودوساماندهی معابروهمچنین زیبا سازی فضاهای شهری همسوبا نیازشهروشهروندان در سطح معابر شهر ادامه خواهدیافت، مجیدی با تاکیدبر ضرورت تحقق عملیات عمرانی از ادامه طرحهای بهسازی وعمرانی خبر داد