ادامه کار سنگ فرش کوچه جنب پارک خلیج فارس

137 بازدید
13 خرداد 1402
06:26

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهررامشیر نظربه ضرورت بهسازی ومرمت کوچه جنب پارک خلیج فارس به دستورمهندس مجیدی سرپرست شهرداری واعضای محترم شورای اسلامی عملیات کفپوش وسنگفرش کوچه اجرا ودرحال تکمیل نهایی است ،شایان ذکر است ، اجرای این طرح ، زیبایی خاصی به کوچه داده وموجب رضایتمندی اهالی وتکمیل مبلمان کوچه مذکور شدند