سنگ و کفپوش گذاری خیابان خلیج فارس به روایت تصویر

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رامشیر نظر به ضرورت بهسازی ومرمت کوچه جنب پارک خلیج فارس به دستورمهندس مجیدی سرپرست شهرداری واعضای محترم شورای اسلامی عملیات کفپوش وسنگفرش کوچه اجرا ودرحال تکمیل نهایی است ،شایان ذکر است ، اجرای این طرح ، زیبایی خاصی به کوچه داده وموجب رضایتمندی اهالی وتکمیل مبلمان کوچه مذکور شدند