تلاش شبانه روزی اجرای رنگامیزی جداول شهر

به گزارش روابط ع ش وش ،،،رامشیر عملیات رنگامیزی جداول بزرگراه ،پارکها ومیادین شهربا دستور و اقدام مهندس مجیدی سرپرست شهرداری و اعضای محترم شورای اسلامی شهر به منظور ایجاد تنوع و با هدف بهبودی سیمای طبیعی شهر در راستای اقدامات زیباسازی شهرهمچنان ادامه دارد، در اجرای این اقدام ازرنگهای متنوع وباکیفیت استفاده شده است