بازدیدمیدانی دکترالماسی شهردار رامشیر از وضعیت شهر

105 بازدید
28 تیر 1402
02:38

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهردکترالماسی درحاشیه این بازدیدآگاهی یافتن ازروندپیشرفت اقدامات خدماتی درسطح شهرونحوه اجرای آنهارایکی ازاهداف بازدید های میدانی عنوان کرد و گفت:

شورای شهروظیفه نظارت برفعالیتهای شهرداری و چگونگی اجرای اقدامات رادارد، ازاین رومردم عزیزبدانندکه همکاران درشورای شهرتمامی مسائل ومشکلات شهری رارصد کرده و وظیفه ماپیگیری مطالبات همه مردم شهراست ،الماسی بابیان اینکه هدف عمده مدیریت شهری ایجادرفاه،آسایش وآرامش برای شهروندان است،گفت:

سرعت بخشیدن به اجرای اقدامات از خواسته هاواولویت های کاری شهرداری محسوب میشود ولی این بدان معنانیست که درکیفیت سهل انگاری شود و رعایت شاخصه های کیفی مد نظرقرارگرفته نشود.الماسی با بیان اینکه یکی ازاهداف شهرداری توزیع متوازن خدمات درتمامی نقاط شهراست،گفت:

تلاش ما براین است تاشهروندان عزیزخدمات مناسبی رادرنقاط مختلف شهرشاهدباشندونگاه کارشناسی همراه بادقت وسرعت میتواندموجب افزایش اعتمادعمومی شودکه نتیجه آن حرکت به سمت توسعه واحیای شهرومنطقه خواهدبود،