دکترالماسی دراولین ملاقات عمومی خودبا شهروندان،برتکریم ارباب رجوع وتسهیل کارهای آنان تاکیدکرد

112 بازدید
3 مرداد 1402
10:02

این دیدارمردمی در راستای تداوم ملاقاتهای مردمی وی باشهروندان صورت می گیردکه درآن شهروندان بدون واسطه به بیان مشکلات ومسائل خودبا شهردار می پردازند،

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ملاقات عمومی ازجمله برنامه های منظمی است که باهدف رفع مشکلات شهروندان برگزارمی شودواین امکان رابرای مجموعه شهرداری فراهم میکند که باهماهنگی بیشتردرکوتاه ترین زمان ممکن به ریشه یابی مشکلات عمومی وبرنامه ریزی برای حل آنهابپردارند،

در ملاقات عمومی دکترالماسی باشهروندان بیش از۴۰نفرازشهروندان مشکلات خودرا بیان داشتند، دراین ملاقات دکترالماسی باتاکیدبراینکه مردم ولی نعمت ماهستند،برتکریم واحترام ارباب رجوع وتسهیل و روان سازی رسیدگی برمشکلات آنهاتاکیدکردوافزود:اعتمادسازی بین شهروندان وشهرداری وایجاد ارتباطات دوسویه وآشنایی بیشتر برمعضلات ومشکلات منطقه ای ومحله ای برای تصمیم گیری جهت رفع آنهاازاهداف برگزاری دیدارهای مردمی است که هرهفته دوشنبه به صورت مستمربرگزارمی شود،

روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر رامشیر