توسعه فضای سبزیکی ازمهمترین اقدامات در دستور کاردکتر الماسی شهردار رامشیراست

112 بازدید
8 مرداد 1402
02:07

فضای سبز علاوه برزیبایی بخشیدن به منظرشهری درتقویت روحیه و شادابی شهروندان نیزتاثیرگذاراست ،لذا حفظ ونگهداری آن از اولویتهای شهرداری است ،درهمین راستاتاکنون اقدامات موثری شامل چمن زنی ،هرس درختان ،پابیل نمودن،کاشت گل ونهال،رسیدگی روزانه به نظافت فضای پارکها،آبیاری،هرس شاخه های خشک شده،توسعه فضای سبزبصورت روزانه وروتین از اقدامات واحدفضای سبزشهرداری است،